دوره جامع آموزش ایمیل مارکتینگ حرفه ای

  • استفاده از ایمیل مارکتینگ و اصطلاحات تخصصی ایمیل مارگتینگ
  • روش های ارسال ایمیل
  • معرفیپنل میلرلایت
  • ساخت صفحات فرود
  • جمع آوری ایمیل و ایجاد کمپین